Görev ve Sorumluluklar

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ

a) Atanması: Enstitü müdürü, ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından üç yıl için atanır. Rektörlüğe bağlı enstitülerde bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Rektör ve dekan öneri ve atamalarda ilgili öğretim üyeleri ile gereken istişarelerde bulunurlar.

Müdürün, enstitüde görevli, aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdür gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların görevleri de sona erer.

Müdüre vekalet etmede veya müdürlüğün boşalmasında yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir.

b) Görev, yetki ve sorumlulukları: Enstitü müdürü, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

 

ENSTİTÜ KURULU

a) Kuruluş ve İşleyişi: Enstitü Kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüdeki ana bilim dalı başkanlarından oluşur.

b) Görevleri: 2547 sayılı Kanun’la fakülte kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler.

 

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU

a) Kuruluş ve işleyişi: Enstitü yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

b) Görevleri: 2547 sayılı Kanun’la fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler.